ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ ಗಿಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ 950, ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ 797

You may also like...