ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ #Rajeevbeda, ಕನ್ನಡೇತರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಪಾಠ

You may also like...