ಅತಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ, ಮಾಳವಿಕಾಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ

You may also like...