ಆ್ಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಚಿತ್ರ ಬಳಸಿದ ಜಿಯೋಗೆ 500 ರೂ. ದಂಡ!

You may also like...