ಎಲ್ಲಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ!

You may also like...