ಖಾಕಿ ಹಾಕಿದಾಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಲ್ಲ: ಉಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್!

You may also like...