ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾರ್ದಾ ಅಬ್ಬರ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮಳೆ!

You may also like...