ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೈಲಿ ಎಕೆ-47!

You may also like...