ಜಯಲಲಿತಾ, ವಿಷ್ಣುವಿನ 11ನೇ ಅವತಾರ: ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕನ ತಲ್ಲೆಕೆಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ

You may also like...