ದಂಡಾವತಿಯ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

You may also like...