ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

You may also like...