ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ರಾತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಡೈರಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ 500 ಕೋಟಿ ಜಮೆ!

You may also like...