ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಸಿದ 5 ಲಕ್ಷ ನೋಟಾ

You may also like...