ಯಶ್ ಮಾತಿಗಿಂತ ಚೇತನ್ ಕೃತಿ ಮೇಲು; ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ, ಡಿ.23ಕ್ಕೆ ದಿಡ್ಡಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಸಭೆ

You may also like...