ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕಲ್ಲು, ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು!

You may also like...