ಲಂಡನ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ವಿಭೂತಿ, ಕುಂಕುಮ ತೆಗೆಸಿ ಅಪಮಾನ!

You may also like...