ಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 50 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಬಾರ್ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ!

You may also like...