ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ಇಂದು ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 5-7 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

You may also like...