6 ಲಕ್ಷ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ವಲಸೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ

PHOTO: Sadia Nazeer tweet

You may also like...