ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ!

You may also like...