ಪ್ರಾರ್ಥನ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

You may also like...