ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಕಟೆರಿನಾ ಕಾಲು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ್ದು: ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

You may also like...