ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಐರಿಸ್ ಗೆ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟ: TOP 13ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೋಷ್ಮಿತಾ ವಿಫಲ

You may also like...